Contact information

Avada Cleaning
1234 Avada Avenue
Avadaville, 11221

Call: 1.800.123.4567

cleaner@your-email.com

شامپو 1 به 100 و دسته بندی های شامپو:

شامپوها در دسته بندی های مختلف و به صورت 1به200، 1به100، 1به60 و…تعریف می شوند.این اعداد نشان دهنده نسبت ترکیب آب و شامپو را به ما نشان می دهد.دانستن این نسبت ها مهم است و بهتر است که با آنها آشنا باشیم.زیرا در غیر این صورت باعث می شود تا شامپو کیفیت مورد نظر را نداشته باشد.اولین عدد که یک است نشان دهنده نسبت شامپو و عدد بعدی (200)نسبت آب را نشان می دهد.یعنی جهت رسیدن به کیفیت موردنظر باید 1 لیتر شامپو را با 100 لیتر آب مخلوط کنیم.

شامپو ها دارای ترکیبات مختلفی هستند و مهم ترین آنها سورفکتانت ها هستند.در در جه اول شامپو از سورفکتانت تشکیل شده است.مولکول های دو قسمتی زنجیره ای هستند .یک سمت آن ها عاشق آب و سمت دیگر عاشق خاک است.هنگام قرار گیری شامپو روی سطح خودرو سورفکتانت ها به دنبال ذره خاک می گردند و آن را احاطه میکنند.

برگشت به بالا